Moderator – Susanne Fras

Chef på Pedagogiskt center i Helsingborg

Susanne Fras kommer att vara konferensens moderator och har lovat att hjälpa oss hålla koll på tider, innehåll och hålla oss alla på rätt spår. Susanne har stor vana att leda konferenser och event och har förmågan att skapa en härlig stämning, en hel del skratt och samtidigt vara tydlig så att publiken vet precis vad som ska hända.

När Susanne inte står på vår scen jobbar hon med utbildningar främst inom ledarutveckling och kommunikation och är chef på Pedagogiskt center i Helsingborg. Privat är hon träningsinstruktör, älskar att vandra, springa i bergen och åka skidor både på längden och utför.

Märit Jansson

Landskapsarkitekt och docent i landskapsplanering vid SLU i Alnarp

Lek och lärande i en barnvänlig stad

Märit Jansson är landskapsarkitekt och docent i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon har forskat om barns utemiljöer sedan 2004, ofta relaterat till förvaltning och barns perspektiv.

Barnvänliga städer är en viktig målbild för barns lek och lärande, där skolgården kan utgöra en arena i ett större nätverk av platser och strukturer. Under föreläsningen ges inblick dels i egna studier av olika miljöer, dels i sammanställningar av de senaste årens forskning om barnvänlig miljö och skolgårdens kvaliteter.

Peter Gärdenfors

Seniorprofessor vid kognitionsvetenskap på Lunds universitet

Att använda kropp och sinnen för att motivera lärande

Föredraget börjar med en presentation av vilka faktorer som påverkar elevers motivation att lära. Sedan presenteras olika aspekter av kroppens och sinnenas roll för lärande och för motivationen. Till sist diskuteras vad detta innebär för utemiljöns roll för lärandet.

Anders Szczepanski

Ph. Lic, ass prof Outdoor EducationSenior Adviser Spetsa/Unitalent Linköping University Holding 

Utomhuspedagogik i tid och rum

Vidga blicken, höja foten och ta första steget ut i närmiljön. En avgörande förutsättning för undervisning och lärande i växelverkan mellan inomhus och utomhus – är att kunna packa den utomhuspedagogiska och didaktiska ryggsäcken utifrån: Vad-frågan, Var-frågan, Hur-frågan, När-frågan och Varför-frågan? 

Anders Wånge Kjellsson

Utomhuspedagog Naturskolan i Lund 

Är det farligt att vara ute?

Anders Wånge Kjellsson har undervisat i utomhuspedagogik i mer än 30 år, huvudsakligen vid Naturskolan i Lund. Han har skrivit stödmaterial för Skolverket och är ledamot i ledarskapsrådet för International School Grounds Alliance (ISGA). 

Föreläsningen ger lokala, nationella och internationella perspektiv på utomhuspedagogik. Anders berättar om både framgångsfaktorer och fallgropar för skolutveckling, med exempel från det banbrytande arbetet med ”Gröna skolgårdar” i Lund. En central fråga är: Vad är vi egentligen rädda för?  

Kajsa Mickelsson

Huvudsekreterare i Utredningen för Främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06) 

Naturens betydelse för lärande och fysisk aktivitet

Att bryta det långvariga stillasittandet och öka rörelsen stärker både fysisk och psykisk hälsa, såväl på kort som på lång sikt. Dessutom främjar det läroprocessen.

Föredraget berättar om arbetet i Regeringens tillsatta Kommitté för att främja ökad fysisk aktivitet; där barn och unga, hållbar utveckling och naturmiljöer är av central betydelse.

Katarina Haraldsson och Magnus Göranson

Vetenskaplig ledare, PhD och Utvecklare med inriktning utomhuspedagogik/Halmstad Naturskola. Båda föreläsarna är verksamma vid Forsknings- och utvecklingsavdelningen, Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun.

Undervisning i No ämnena med hjälp av utomhuspedagogik

Föreläsningen presenterar nedslag i ett praktikutvecklande forskningsprojekt som genomförts i en skola i Halmstad Kommun. Under ett läsår har elever från tre klasser i årskurs 6 undervisats i No ämnena med hjälp av utomhuspedagogik. Studien har haft fokus på deltagande elevers och lärares aktioner och erfarenheter.

Föreläsningen kommer att följas av en valbar praktisk workshop.