Moderator – Susanne Fras

Chef på Pedagogiskt center i Helsingborg

Susanne Fras kommer att vara konferensens moderator och har lovat att hjälpa oss hålla koll på tider, innehåll och hålla oss alla på rätt spår. Susanne har stor vana att leda konferenser och event och har förmågan att skapa en härlig stämning, en hel del skratt och samtidigt vara tydlig så att publiken vet precis vad som ska hända.

När Susanne inte står på vår scen jobbar hon med utbildningar främst inom ledarutveckling och kommunikation och är chef på Pedagogiskt center i Helsingborg. Privat är hon träningsinstruktör, älskar att vandra, springa i bergen och åka skidor både på längden och utför.

Märit Jansson

Landskapsarkitekt och docent i landskapsplanering vid SLU i Alnarp

Lek och lärande i en barnvänlig stad

Märit Jansson är landskapsarkitekt och docent i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon har forskat om barns utemiljöer sedan 2004, ofta relaterat till förvaltning och barns perspektiv.

Barnvänliga städer är en viktig målbild för barns lek och lärande, där skolgården kan utgöra en arena i ett större nätverk av platser och strukturer. Under föreläsningen ges inblick dels i egna studier av olika miljöer, dels i sammanställningar av de senaste årens forskning om barnvänlig miljö och skolgårdens kvaliteter.

Peter Gärdenfors

Seniorprofessor vid kognitionsvetenskap på Lunds universitet

Att använda kropp och sinnen för att motivera lärande

Föredraget börjar med en presentation av vilka faktorer som påverkar elevers motivation att lära. Sedan presenteras olika aspekter av kroppens och sinnenas roll för lärande och för motivationen. Till sist diskuteras vad detta innebär för utemiljöns roll för lärandet.

Anders Szczepanski

Ph. Lic, ass prof Outdoor EducationSenior Adviser Spetsa/Unitalent Linköping University Holding 

Utomhuspedagogik i tid och rum

Vidga blicken, höja foten och ta första steget ut i närmiljön. En avgörande förutsättning för undervisning och lärande i växelverkan mellan inomhus och utomhus – är att kunna packa den utomhuspedagogiska och didaktiska ryggsäcken utifrån: Vad-frågan, Var-frågan, Hur-frågan, När-frågan och Varför-frågan? 

Anders Wånge Kjellsson

Utomhuspedagog Naturskolan i Lund 

Är det farligt att vara ute?

Anders Wånge Kjellsson har undervisat i utomhuspedagogik i mer än 30 år, huvudsakligen vid Naturskolan i Lund. Han har skrivit stödmaterial för Skolverket och är ledamot i ledarskapsrådet för International School Grounds Alliance (ISGA). 

Föreläsningen ger lokala, nationella och internationella perspektiv på utomhuspedagogik. Anders berättar om både framgångsfaktorer och fallgropar för skolutveckling, med exempel från det banbrytande arbetet med ”Gröna skolgårdar” i Lund. En central fråga är: Vad är vi egentligen rädda för?  

Kajsa Mickelsson

Huvudsekreterare i Utredningen för Främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06) 

Naturens betydelse för lärande och fysisk aktivitet

Att bryta det långvariga stillasittandet och öka rörelsen stärker både fysisk och psykisk hälsa, såväl på kort som på lång sikt. Dessutom främjar det läroprocessen.

Föredraget berättar om arbetet i Regeringens tillsatta Kommitté för att främja ökad fysisk aktivitet; där barn och unga, hållbar utveckling och naturmiljöer är av central betydelse.

Katarina Haraldsson och Magnus Göranson

Vetenskaplig ledare, PhD och Utvecklare med inriktning utomhuspedagogik/Halmstad Naturskola. Båda föreläsarna är verksamma vid Forsknings- och utvecklingsavdelningen, Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun.

Undervisning i No ämnena med hjälp av utomhuspedagogik

Föreläsningen presenterar nedslag i ett praktikutvecklande forskningsprojekt som genomförts i en skola i Halmstad Kommun. Under ett läsår har elever från tre klasser i årskurs 6 undervisats i No ämnena med hjälp av utomhuspedagogik. Studien har haft fokus på deltagande elevers och lärares aktioner och erfarenheter.

Föreläsningen kommer att följas av en valbar praktisk workshop.

Interna föreläsare

Tommy Boije

Tommy Boije hjälper kollegor navigera innovationsarbetets osäkra vatten, hålla fast i det som funkar bra och släppa det som inte funkar så bra. Ett arbete där ny teknik, normbrytande tankesätt och oprövade tankar får så mycket plats som möjligt. Så himla kul jobb! 

Pladdra

När barnen förtjust kutar omkring i den virtuella lekplatsen som inte är byggd ännu, som de själv har bestämt designen på, och när idéerna sprudlar och de kloka tankarna om vad de helst ägnar sig åt på lekplatserna aldrig vill ta slut- det är då vi förstår att vi är något på spåren. Med innovationspiloten ”Pladdra” har vi utforskat nya dialogmetoder med förstärkt verklighet (AR) men också gjort spännande insikter kring rörelsepedagogik kopplat till språk och matematik.

Catharina Nilsson

Catharina Nilsson är guide och utvecklare vid Helsingborgs museum. Hennes huvuduppgift är att ta hand om bokningar och gruppbesök till Fredriksdal museer och trädgårdar, samt att utveckla och nå ut med erbjudanden för guidningar, gruppaktiviteter och konferenser. Just nu projektleder Catharina även en satsning på utekonferens och utomhuskontor.

Hållbart arbetsliv

Barnen ska vara utomhus, men de vuxna då? 6 av 10 arbetar på kontor och spenderar majoriteten av sin tid inomhus. Detta vill Fredriksdal museer och trädgårdar ändra på. Under pandemin introducerade verksamheten utekonferenser och nu har de tagit nästa steg och utvecklat ett koncept kring utomhuskontor. Upplägget innebär att arbetsgivare kan bli abonnenter och låta sina anställda arbeta från Friluftskontoret – ett satellitkontor med 36 hektar fågelkvitter, extra blått i tak och en härlig dos kultur- och naturhistoria.

Caroline Sjunner

Caroline Sjunner, arbetar som miljöpedagog på Miljöverkstaden med undervisning och fortbildning – men även med projekt som handlar om naturens betydelse för hälsa och livskvalitet.

Stick ut

Hur väcker vi engagemang och intresse för natur och miljö? På vilka olika sätt kan vi guida barn och vuxna utomhus, så att sinnena väcks till liv och nya kunskaper befästs? I detta projekt använder vi digitala kartor för att locka till mer rörelse, samtidigt som vi är kreativa på vår arbetsplats.

Mona Andersson och Ola Sandén

Mona Andersson, teamchef Pedagogiskt center och idébärare för innovationen, Ola Sandén, mediepedagog och idécoach på Pedagogiskt center.

Staden som lärrum

Vi går från klassrum till platser, och till staden. Vi skapar ett lärande utanför skolväggarna där vi plockar in staden och närmiljön i lärandet och kopplar viktigt på riktigt. Med teknikens hjälp kan vi till exempel göra platser och historiska händelser tillgängliga oavsett tid och rum. Hur kan vi uppleva staden på plats eller från klassrummet? Hur kan vi förstärka upplevelsen och lärandet?  Vad händer om vi dessutom inte bara låter eleverna vara konsumenter, utan även producenter, där de berättar om sitt Helsingborg? Då blir det viktigt på riktigt!

Med teknikens hjälp vill vi kunna skapa lust kring lärandet, Genom att använda film, bild, ljud och AR, VR/360 film skapar elever och lärare sina egen berättelser, om tex sin egen historia om staden gentemot riktiga mottagare. Ur ett demokratiskt perspektiv skapas på detta sätt delaktighet och elevernas röster görs hörda. Då elever själva skapar sitt lärmaterial, som dessutom används av riktiga mottagare, då blir undervisning viktig på riktigt. Med digitaliseringens möjligheter förstärks upplevelsen och möjlighet att lära på nya sätt. På detta sätt tillgängliggörs även platser och händelser oavsett tid och rum.

Vi vill dela med oss av vårt innovationsarbete där vi tillsammans med förskolor och skolor utforskat teknologier som t.ex. AR VR/360 för att se hur det kan stödja lärandeprocesser och utöka möjligheterna till att använda elevskapat material till upplevelsebaserat lärande. Man kan besöka  tex historiska platser, de globala målen som en led och arbetsplatser via geografisk positionering och allt blir tillgängligt för andra elever och lärare, likväl som invånare och besökare.